Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

Iskolánk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A 2019-2020 tenévi bázisintézményi munkaterv letőltése

Jógyakorlataink:

 

Kapcsolattartó:
          Reiger Andrea
          Telefon: +36-20-287-95-00
          E-mail: reigerandi@gmail.com

 

 

 

Tükörintegráció

A Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 2009/2010-es tanévtől indította el a fenn nevezett programot.
A tükörintegráció során autizmussal élő, óvodáskorú gyermekek fejlesztése történik egy alternatív integrációs formában. A programunk lényege, hogy az érintett gyermekek a hét 3 napját "saját többségi" óvodájukban töltik, de a hét egymást követő két napján, egy strukturált szobában történik a kiscsoportos, autizmus specifikus fejlesztésük.
A foglalkozások felépítésénél fő szempont volt az autizmus 3 sérült területének fejlesztése, ugyanakkor fejlesztési terveink részét képezi az óvoda nevelési program és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata a fejleszteni kívánt területekre.
A csoportba azokat a legfőképp nagycsoportos gyerekeket fogadjuk, akik az előző év(ek)ben egyéni specifikus  fejlesztést kaptak, s gyógypedagógusuk véleménye alapján képességeik lehetővé teszik a csoportos fejlesztést.
A munkánkban kiemelt szerepet kap annak az eldöntése, hogy a gyermek milyen iskolatípusban, milyen megsegítés biztosítása esetén kezdje meg tanulmányait. Ennek eldöntésében támaszkodunk a foglalkozások alatt tapasztaltakra, az óvónőkkel és más szakemberekkel történő megbeszélésekre. A megfelelő intézmény kiválasztása után felvesszük az intézmény vezetésével a kapcsolatot, előkészítjük a gyermek látogatását az intézménybe, találkozását a leendő tanárával esetleg osztálytársaival. Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel történő konzultációra, a tanácsadásra, az iskolára való felkészítésre valamint az óvónőkkel való együttműködésre.
Célunk, hogy mindazt a módszert, ami mi használunk a csoportunkban, s ami miatt a gyerekek biztonságban érzik magukat nálunk, adaptáljuk a többségi óvodákban is.
Az elmúlt 7 évben 27 család életét kísértük végig az óvodai évektől az iskolakezdésig, sőt számos esetben még ezután is részt vettünk az iskolai integrációban vagy a klubfoglalkozásoknál. Tanítványunk több mint 60 %-a tudta tanulmányait többségi iskolában megkezdeni.
Programunkról számos helyen beszámoltunk. (MAGYE konferenciák, Terápiák napja, Innovatív Tanárok Fóruma, Szakmai műhelyek stb.)
Tükörintegrációs modellünket kiépítettük, bevezettük és mai napig kontrolláljuk egy városunkban működő óvodában.
Több segédanyagot, munkatankönyvek (Suliváró füzet, Szociális forgatókönyvek) hoztunk létre, segítve az autista gyermekek biztonságosabb és örömtelibb iskolakezdését.
Az idei évben megjelenik a tükörintegrációt lépésről lépésre bemutató kiadványunk, mely az egyes foglalkozások tematikája mellett az általunk használt munkatankönyveket is tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

 

Érted (?) Vagyok! Beszédpercepciót fejlesztő komplex program

Jó gyakorlatunk abból a célból született, hogy a magunk és – a beszédpercepció különböző szintjein jelentkező elmaradást, vagy zavart mutató gyerekekkel foglalkozó - pedagógusok, óvodapedagógusok célirányos, fejlesztő, terápiás munkáját segítse.
Olyan játékos feladatokat gyűjtöttünk csokorba- egy feladatgyűjtemény formájában- amelyek a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztését szolgálják. Gyakorlatainkat négy éves kortól olyan gyermekpopuláció számára ajánljuk, akik már beszélnek, de beszédészlelési nehézségeik következtében nem, vagy részlegesen képesek azonosítani és reprodukálni a különböző nyelvi egységeket, illetve a grammatikai, szintaktikai struktúrák, valamint a szemantikai egységek megértésében, és értelmezésében bizonytalanok, vagy sikertelenek. 
Ez a gyűjtemény, feladataival a beszédészlelési és beszédmegértési rendszer hierarchikus felépítését követi, biztosítja és lehetővé teszi a célirányos fejlesztést. A nyelvi rendszert érintő percepciózavarok terápiájához a komplex nyelvi profil minden egyes szintjéhez rendel feladatokat. Kezdve az akusztikai-fonetikai-fonológiai szinttől a lexikai, morfoszintaktikai szinten keresztül egészen a szemantikai, illetve a pragmatikai szinttel bezárólag. Mivel fokozatosan nehezedő feladatokat rendeltünk hozzá az előbb felsorolt nyelvi területekhez, ezért a feladatgyűjtemény segítségével a gyermek sérülését, életkorát, egyéni képességeit maximálisan figyelembe véve építhető fel a terápia/fejlesztő foglalkozás. A terápia a fejlődés ütemének megfelelően változtatható. A gyermeki életkor széles spektrumát öleli át, több éven át is használható a nagy mennyiségű gyakorlóanyagnak köszönhetően. A gyermek számára játékos, élményszerű, változatos feladattípusokat tartalmaz. Egyéni - és kiscsoportos fejlesztésre egyaránt alkalmazható, sőt frontális, vagy differenciáló osztálymunkába is beépíthető.  Jó gyakorlatunk az alábbiakat tartalmazza:

A CD-ről kinyomtatható a feladatgyűjtemény anyaga, összefűzve praktikus, átlátható formában forgatható. A tartalomjegyzék alapján könnyen kiválasztható a fejlesztendő területhez illeszkedő feladattípus. Melléklete színes képekkel illusztrálja a feladatokat. Azokat laminálva, kivágva is használhatjuk a fejlesztések alkalmával.
Továbbképzésünk anyaga azoknak a szakembereknek szól, akik nem rendelkeznek logopédus végzettséggel, de nyelv- és beszédfejlesztést végeznek a feladatgyűjtemény által megcélzott korosztály esetében. Ők elméleti alapokat kaphatnak a beszédészlelés, - megértés működésének tipikus és attól eltérő módjáról, a fejlesztés lehetőségeiről, kiadványunk alkalmazásának előnyeiről.
Hospitálás felajánlásával tesszük lehetővé a gyakorlatban történő megismerkedést feladatgyűjteményünkkel. Igény szerint mentorálást is tudunk biztosítani a kiadványt használók számára.

Vissza a lap tetejére

 

Zenei nevelés Ulwila módszerrel

Iskolánkban a sokszínű tehetséggondozás egyik szelete a hangszeres játék oktatása.
Intézményünk a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozik, de számukra a zenetanulás sok szempontból korlátozott módon, vagy egyáltalán nem elérhető.
Egyrészt tanulási nehézségeik miatt az ötvonalas kottarendszer számukra nehezen értelmezhető. A térlátás, a hallás, az intonációs készség, a velünk született zenei tehetség hiánya lehetetlenné teszi számukra, hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljenek a hangszeres muzsika tanulásával, művelésével.
Másrészt tanulóink szociálisan olyan hátrányos helyzetből indulnak, hogy szüleik fejében meg sem fordul annak lehetősége, hogy gyermeküket zenére taníttassák. A zenetanulás nem olcsó mulatság, csak a kiváltságosok lehetősége, mint a tenisz, vagy a lovaglás.
Hangszeres oktatásunk immár nyolcadik éve működik szakkörként, egyéni fejlesztés formájában. Három állandó pedagógussal tanítunk, többek között a német ULWILA zenei módszer alkalmazásával. Ez egy speciális módszer, mely színekkel helyettesíti az ötvonalas kottarendszert, ezáltal nem kell hosszú időn keresztül küzdeni a bonyolult zeneelmélet megértésével. A furulyaórákon általában már az első alkalommal kéthangos dalokat játszanak a gyerekek. Ez óriási sikerélmény a számukra, hiszen hallják, hogy önálló, értékelhető zenei produkciót tudnak létrehozni. Látják a színes kottában megjelenő jeleket, értelmezik, és a játék folyamán azonnal hallják az eredményt. Ez egy öngerjesztő motivációs rendszer. Érzik, hogy a dicséret nem leereszkedő, hanem valós teljesítményükért kapják.
Hangszeres oktatásunk jó gyakorlatként is működik. Bár nem vagyunk zeneiskola, és csak szakköri kereteken belül zajlik az oktatás, munkánk mégis dinamikus fejlődést mutat. A furulyaszakkört első évben hat fő, idén már hatvankét tanulónk veszi igénybe. A furulya azért kézenfekvő, mert nem speciális, hanem mindenki számára elérhető alaphangszer, és nem kell hozzá feltétlenül vájt fül. Az évek folyamán többször is bővítettük a hangszeres tanulási lehetőségeinket. Az alt-, tenor- és basszusfurulya oktatását automatikusan lehetővé tette, hogy a színes kotta rendszerben ezek a hangszerek egyféle rendszerben olvashatók, nincs szükség transzponált kottákra, vagy új fogásmód megtanulására. Ehhez kidolgoztunk egy speciális módszertani kottakönyvet, mely a már fent említett Ulwila színes kotta rendszerén alapul. A xilofon és a basszusgitár tanulás sem kívánt különösen nagy beruházást. Csellót alakítottunk át a barokk gamba hangszer formájára, így a bundokkal ellátott hangszer, lehetőséget nyújt tanulóinknak is a tiszta hangszeres játékra az intonációs készség feltétlen megléte nélkül. Három éve bevezettük a zongoratanítást, valamint két éve a hegedűoktatást is alapfokon. Terveink között a fuvolaoktatás meghonosítása a következő, de hangszer hiányában ez egyelőre anyagi korlátokba ütközik.
Tanulóink számára a fellépés lehetősége is adott. Az elmúlt nyolc évben rendszeresen és nagy sikerrel vettünk részt különböző koncerteken, zenei versenyeken, kisebb nagyobb formációkkal. Munkánk iránt sokan érdeklődnek, többek között a normál tantervű helyi Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola is. Módszereinkkel új távlatokat nyithatunk a zeneoktatásban, SNI gyermekek számára is.

Vissza a lap tetejére

 

Lions Quest - módszer a tanulók érzelmi nevelésében

Intézményünkben 13 éve használjuk a Lions Quest programot. Ez az életvezetési és drogprevenciós program növeli a tanulók önbizalmát, és erősíti önbecsülésüket. Megtanítja a fiatalokat arra, hogyan bánjanak érzelmeikkel, tudjanak nemet mondani a negatív alternatívákra, és merjék vállalni a saját véleményüket. Ez a program a kompetencia alapú oktatás fontos eszköze, amely figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, és az egyéni különbségeket.
Legfőbb célja a fiatalság társadalmi és kommunikációs cselekvőképességének támogatása és fejlesztése. A program során jártasságot szereznek abban, hogy kezelni tudják a hétköznapi konfliktusokat, képesek legyenek önálló döntéseket hozni és felelősen végrehajtani azt. Gyakorolhassák a pozitív életszemléletet és alaposan megismerjék erősségeiket! A gyakorlás során erősödik az önbizalmuk, megtanulnak hatékonyan kommunikálni környezetükkel. Erősödik a családhoz, a barátokhoz való kötődésük, felismerik, hogy másoknak is hasonló érzelmeik vannak. Ezeket az érzelmeket nemcsak felismerik, hanem elfogadják és tanácsokat kapnak, hogyan kezeljék őket. A foglalkozások nem a megszokott formában, hanem körben elhelyezkedve folynak. Bevihető osztályfőnöki órákra, életvitel órákra.
Nyolc témakört dolgozunk fel: Én és az osztályom; Az önbizalom erősítése; Az érzelmek kezelése; Kapcsolataim a barátaimmal; Az otthonom; Vannak kísértések: dönts; Célok maghatározása; közösségépítő játékok.
A program lehetőséget ad a pozitív iskolai környezet és vidám, megértő hangulat kialakítására. Osztályfőnöki órákon tartjuk a program foglalkozásait, heti 1 alkalommal.
A 2014/15-ös tanévtől csatlakoztunk a Boldogságóra programhoz is, amely kitűnően beilleszthető a fenti, - az érzelmi intelligenciát fejlesztő - foglalkozásokba. A Boldogságórákon 10 hónapon keresztül, havi 1 alkalommal olyan boldogságfokozó technikákat gyakoroltatunk a diákokkal, amelyek tudatos használatától boldogabbá válhat az életünk. Ehhez az országos program honlapján és a Boldogság tankönyvekből kapjuk a segítséget. A foglalkozások anyagát tudományos kutatások alapján állították össze. Nálunk nagyszerűen működik.
Mindkét program a szülők beleegyezésével és egyetértésével folyik. Hosszú távon szeretnénk elérni, hogy az iskolából elballagó tanulók ne csak ismeretekkel, hanem erős, magabiztos személyiséggel távozzanak tőlünk.

Vissza a lap tetejére