Iskolai csoportok

 

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni azt, hogy az általános iskolában milyen tagozatokon történik tanulóink nevelése - oktatása:

Szeressük egymást       

 

 

Tanulásban akadályozottak alsó tagozata

Cím: 9028 Győr, József A. u. 4.
Telefon: 96/412-313

Iskolánk alsó tagozata a József A. u. 4. sz. alatti épületben található, ahol átlagosan 60 gyermek tanul. Az osztálytermek jól felszereltek, ízlésesen berendezettek.

Első osztályunkat két részre bontottuk. Első évben az ún. hosszú első osztály (előkészítő), második évben az első osztály tananyagát sajátítják el a tanulók. Az előkészítő osztálynak a gyerekek iskolára való felkészítésében van kiemelkedő szerepe. A gyerekek között jelentős különbségek vannak; sokan rendszertelenül járnak óvodába, szocializációs képességük éretlen, beszédfejlődésük, szókincsük elmaradhat életkoruktól, feladattudatuk kialakulatlan, összességében iskolaéretlenek. Szükségük van arra, hogy játékos helyzetekben iskolai munkarendhez, feladatvégzéshez szokjanak. Előkészítő osztályban megismerkednek a tanulók az íráselemekkel, 5-ös számkörben számlálnak. Első osztályban indul a betűtanulás és a számokkal való műveletvégzés. Második osztály végére ismerik meg az ABC betűit, tehát az olvasástanulás nálunk két tanévig tart. Olvasástanítási módszereink: szótagoló, fonomimika jelrendszerét is használó, lassú ütemű olvasástanítás. Matematikatanítás során a cselekedtetés és a szemléletesség kap hangsúlyt.

A harmadik és negyedik osztályban tovább fejlesztjük a tanulók olvasási és számolási képességét. Változatos, játékos szövegértési gyakorlatokat végeztetünk, a szorzó és bennfoglaló táblákat három év alatt tanítjuk meg. Környezetismeret és Életvitel órákon a beszédkészséget, a gondolkodást, valamint a kisiskolás életkorban elvárható egyszerű háztartási és személyi higiéniával kapcsolatos ismereteket fejlesztjük.

Alsó tagozaton logopédiai foglalkozást biztosítunk a beszédhibás tanulók számára. Tanulóink tantárgyi óraszámát a 2013/2014-es tanévtől bevezetésre kerülő és felmenő rendszerben megvalósuló kerettanterv határozza meg. Az órarendbe ún. rehabilitációs órákat építettünk, melyeken a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő beszéd, ill. tanulási képességeket fejlesztő foglalkozások történnek.

Tanítási időn kívüli foglalkozások
Tanulóink napjai a tanórai munkán kívül napközis és szakköri foglalkozásokkal egészülnek ki. Napközis foglalkozásokon a délelőtti tananyagot gyakoroltatjuk. Működtetünk kézműves és sport szakköröket, melyek szintén a gyerekek képességeinek fejlesztését szolgálják.

Vissza a lap tetejére

 

Tanulásban akadályozottak felső tagozata

Cím: 9028 Győr, József A. u. 58.
Telefon: 96/431- 079

Tagozatunk feladata a tanulásban akadályozott, általános iskola felsős osztályaiba járó tanítványaink nevelése és oktatása. Általában 8-12 fős osztályokban tanulnak a gyerekek, jelenleg évfolyamonként egy csoportban. Megfelelő végzettségű, elhivatott gyógypedagógusok és szaktanárok foglakoznak a gyerekekkel. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és szabadidő szervező kollégák aktívan tevékenykednek tanítványaink nevelése érdekében.

Legfőbb célunk minden tanévben a tanulók képességei és osztályfoka szerinti, tanmenetben előírt oktatási követelmények elérése. Igyekszünk a gyermekek önértékelését fejleszteni, világról alkotott képüket tágítani, hogy lélekben erős, egészséges fiatallá serdüljenek. Minden évben kitűztünk egy kiemelt nevelési célt, amelyet az osztályfőnöki órák anyagába beépítve dolgoztunk fel. Így például: egészséges életmódra nevelés, az agresszió kezelése, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. A nevelés során előtérbe helyezzük a közösségfejlesztést, hogy a tanulók elsajátítsák a közösségi élet normáit, tudjanak tenni egymásért, örülni egymás sikereinek.

A pedagógusok tantárgyfelosztás szerinti óráikat legjobb tudásuk és szakmai, gyógypedagógiai tapasztalatuk szerint tartják meg. A többségi általános iskola tantárgyaival nagymértékben megegyező, de csökkentett mennyiségű tananyagot oktatunk. Ügyelünk a különböző ismeretek tudatos egymáshoz kapcsolására, a mindennapi felidézhetőség és a helyes gyakorlati alkalmazás elérésére. Differenciálunk, figyelembe véve a tanulók eltérő értelmi képességeit, készségszintjét.
A pedagógusok igyekeznek személyes jó példaként állni tanítványaik elé. Osztályfőnöki órákon, napköziben, osztálykirándulások keretében, közös programok szervezésével igazi közösséggé próbálják formálni az osztályt. Az egyéni problémákat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve, megfelelő szociális érzékenységgel kezelik.
Hangsúlyt fektetnek a személyes jó kapcsolatra, négyszemközti beszélgetésekre, hiszen tanítványaink közt sok a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, lelkileg sérült, problémáikkal magára hagyott gyermek.

A nyolcadik osztályt elvégzett tanulóink tudásuk alapján alkalmasak a továbbtanulásra. A Speciális Szakiskola tanterve szorosan illeszkedik iskolánk tantervéhez. Fontos megjegyezni, hogy egy-egy tanuló olyan képességekkel és tudással rendelkezik, mely alkalmassá teszi szakmunkásképző elvégzésére.
Felső tagozatos tanulóink 70%-a napközis. Délután a házi feladatok megoldásán túl szakszerű segítséggel megerősítik a délelőtt tanultakat. A délutáni foglalkozások keretében szakköröket szervezünk, ezek önkéntesek, és lényeges, hogy ingyenesek. A szakkörök nagyon népszerűek a gyerekek körében, azon túl, hogy jól érzik magukat, felkészülhetnek a versenyekre, megmérettetésekre.

Rendszeresen működő szakköreink:

A sport, mint szabadidős tevékenység, mindig is népszerű volt diákjaink körében. A mozgás feszültségoldó hatása, testi-lelki gyarapodást szolgáló ereje és öröme egyértelműen jó hatással van minden sportoló gyermekünkre. Ezen felül a versenyek, az elért sikerek is sok élménnyel gyarapítják tanítványainkat. Sok sportélménnyel gazdagodnak, és számos sikerrel erősítik iskolánk jó hírét. Eredményesen szerepelünk atlétika versenyeken, labdarúgó bajnokságokon.

A Lions Quest órák célja, hogy tanulóink elfogadják saját magukat, kialakuljon egészséges önértékelésük, növekedjen önbizalmuk, konfliktustűrő képességük.

Méltóképp megünnepeljük ünnepeinket.

Rengeteg versenyen és pályázaton veszünk részt: rajzpályázatok, vers- és prózamondó versenyek, tanulmányi versenyek színesítik a palettát. A versenyekre készülés sok új élményt, tankönyvekből meg nem tanulható új ismeretet ad a gyerekeknek. A versenyek, vetélkedők izgalma, a jó eredmények pedig rengeteg sikerélményhez juttatják a tanulóinkat.

A felső tagozatos munkaközösség aktív, együttműködő tagjai kreatívan együtt munkálkodnak elsődleges célunk, a tanulók nevelése és oktatása érdekében.

Vissza a lap tetejére

 

Értelmileg akadályozottak tagozata

Cím: 9028 Győr, József A. u. 56.
Telefon: 96/431- 079 

Az alsó tagozaton az olvasás és számolás közben néhány kisgyereknél komolyabb tanulási zavarok jelentkezhetnek. Egyre többször kell egyéni segítségnyújtást adni. A tanulási problémák mellett az önkiszolgálás, beszéd, mozgás területén is lemaradás mutatkozhat. Ilyenkor merül fel az értelmileg akadályozottság gyanúja. A szülővel történő beszélgetés után kerül sor a szakértő bizottság vizsgálatára, ahol elkészítik a diagnózist.

Pedagógiailag indokoltnak tartjuk, hogy iskolánkban oldjuk meg értelmileg akadályozott tanulóink további fejlesztését. A szülők nagyon ragaszkodnak iskolánkhoz, megnyugtatónak tartják, hogy gyermekük a megszokott környezetében marad.

Intézményünk Pedagógiai Programjában és Helyi tantervében meghatároztuk és kidolgoztuk az értelmileg akadályozott tanulók nevelés- oktatásának céljait, feladatait, tantárgyi követelményeit.

A nevelésnek elsősorban a kommunikációs és szocializációs képességek, valamint pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítania. Fejlesztésükben egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkezhetnek.  Ennek megfelelően Helyi tantervünkben a számolás- mérés elemei, valamint az olvasás -írás elemei tantárgynál 2 tanterv közül választhat a pedagógus, attól függően, hogy a tanuló képességei alapján milyen követelménynek tud megfelelni. A beszédfejlesztés és környezetismeret, a társadalmi ismeretek és gyakorlatok, valamint a környezet - és egészségvédelem tantárgyak segítik tanulóinkat a mindennapokban való tájékozódásban. Az önkiszolgálás, az életvitel és gyakorlati ismeretek oktatása a munkára való nevelést, önmaguk ellátását gyakoroltatja.
Az értékelésnél a tantervi követelmények mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tanuló önmagához mért fejlődését vizsgáljuk.

Jelenleg egy alsó tagozatos fejlesztő foglalkoztató és egy felső tagozatos halmozottan sérült csoportunk van. Egyéni elbírálás alapján lehetőséget biztosítunk jobb képességű értelmileg akadályozott gyerekeknek, hogy korábbi, tanulásban akadályozott osztályukban maradjanak. Tapasztalatunk szerint kevés kisgyermek esetében hatékony ez a megoldás.

A halmozottan sérült csoport tanulói értelmi -és mozgássérültek, ennek megfelelően a gyógytorna és a kognitív fejlesztés heti 10 órában szerepel órarendjükben. Osztályfőnökük szomatopedagógus, így az iskolában töltött idejüket, oktatásukat úgy szervezi, hogy minden tevékenységük a mozgásfejlesztésüket is szolgálja. A munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Alsó tagozatos csoportunk a 2013-14-es tanévben indult. Összevont osztályként működik, a tanulók életkora és tudásszintje eltérő, ezért egyéni fejlesztésben részesülnek. Célunk az önálló életvitelre való felkészítés, hogy felnőttként képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba, önmagukat ellátó, boldog emberekké váljanak.

Foglalkoztató tagozatos csoportjaink aktívan részt vesznek iskolánk mindennapjaiban. Együtt készülnek, szerepelnek a Kulturális seregszemlén a tanulásban akadályozott társaikkal, együtt ünnepelnek, sportolnak.
Értelmileg akadályozottak számára szervezett sportversenyeken, kulturális fesztiválokon, rajz pályázatokon, lehetőség szerint tanulmányi versenyeken is részt vesznek.

Továbbtanulást az értelmileg akadályozott tanulóknak a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája biztosítja.

Az értelmileg akadályozott tanulóink minden nap ragyogó arccal érkeznek az iskolába, jól érzik magukat, szeretik, segítik egymást. Szüleik segítőkészek, támogatóak, ami munkánk eredményességét nagyban segíti.

Vissza a lap tetejére

 

Autista tagozat

Cím: 9028 Győr, József A. u. 56.
Telefon: 96/431- 079

Az autizmussal élő gyermekeket fejlesztő csoport 1990. októberében jött létre szülői kezdeményezésre, a budapesti Autizmus Kutatócsoport szakmai irányításával, segítségével. A vidéki csoportok közül az elsők között kezdte meg működését. Az akkori ötfős osztályból mára folyamatosan bővülő több csoportos tagozat lett. A 2009-2010-es tanévtől a gyermekek fejlesztése délelőtt öt, délután kettő csoportban történik. A tanulók oktatás-nevelését 8-16 óráig 10 gyógypedagógus végzi, munkájukat hét gyógypedagógiai asszisztens segíti. Tanulói közül néhányan logopédiai fejlesztésben is részesülnek.

A 2013-14es tanévben huszonnégy tanulót látunk el speciális körülmények között. Iskolánkban nem csak állandó győri lakcímmel rendelkező, hanem vidéki gyermekek is tanulnak. Gyógypedagógusaink segítik más tagozaton, integráltan oktatott-nevelt autista tanulók fejlesztését.

A tanulók oktatása-nevelése, hattól tizenhat éves korig történik. Autizmus specifikus, egyénre szabott fejlesztési programmal oktatjuk a diákjainkat. Gondosan megtervezett környezetet biztosítunk számukra különös gondot fordítva a tér és az idő megfelelő szervezésére, vizuális szemléltetésére.
A kognitív, az akadémikus készségek fejlesztése mellett, kiemelt fontossággal kezeljük a szociális és kommunikációs deficit kompenzálását, az önellátás és szabadidős készségek, motorikus funkciók fejlesztését.
Az autizmussal élő gyermekeket fejlesztő csoportokban folyó oktató-nevelő munkát a budapesti Autizmus Kutatócsoport által kiadott "Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára" és „A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók számára” dokumentumok alapján szervezzük.

A tanulók oktatása-nevelése 6 éves kortól habilitációs csoport, majd 1-8 felmenő rendszerben történik.
Az első/ habilitációs év célja az elemi adaptív viselkedés kialakítása: szociális-kommunikációs készségek fejlesztése; az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása; a szereotíp, inadekvát viselkedés kialakulásának megelőzése, ill. korrigálása; fogyatékosság-specifikus protetikus, augmentatív környezet, eszközök és módszerek/rutinok kialakítása és használatának elsajátítása. A tanulók Iskolalátogatási bizonyítványon kapnak tájékoztatást fejlődési előmenetelükről. Pedagógiai Programunk módosításával a 2007-es tanévtől bevezetésre került a "C" változat szerinti oktatás. Így, attól függően, hogy a tanuló hogyan tett eleget a minimális követelményeknek "A", "B" és "C" változat alapján haladhat tovább. A diákokat a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint értékeljük. A csoportok kialakításánál a kölcsönösséget igénylő szociális készségek szintjét, a viselkedésproblémákat, az intelligencia, ill. képességprofilt, sztereotip viselkedést, érdeklődést, aktivitást figyeljük.

Minden szülő számára konkrét segítséget nyújtunk olyan otthoni és családon kívüli nevelési helyzetek megoldására, mint az önálló tevékenykedésre való szoktatás, önkiszolgálással kapcsolatos készségek kialakítása, változások elfogadtatása, a társas viselkedés szabályainak tanítása, súlyos viselkedésproblémák (agresszió, autoagresszió) kezelése. Hirtelen felmerülő probléma esetén, rendkívüli fogadó órák keretében, próbálunk a szülők számára megoldást találni, akár otthoni környezetben is.


Tanulás – tanításon kívüli programjaink

A tanév során két alkalommal kirándulást szervezünk tanulóink számára, melyre meghívjuk a családokat is. Hagyományunk már a Családi adventi készülődés programunk. Idén hagyományteremtő szándékkal szervezünk húsvéti tojáskereső programot, melyre várjuk a tanulók családját. A szülők számára „Tere-fere” beszélgetős összejövetelt szervezünk. Éves bérlet biztosítja színházlátogatásainkat. Csoportszintű szabadidős programjaink a tanulóink képességeitől függően rendkívül változatosak. Iskolaújságban rendszeresen tudósítunk programjainkról. Az újságot tanulóink munkái gazdagítják, színesítik. Iskolai programokon egyre nagyobb tanulói létszámmal veszünk részt, köszönhetően az alkalmazott autizmus specifikus oktatási-nevelési módszereknek.

Vissza a lap tetejére

 

Logopédiai osztály

Cím: 9028 Győr, József A. u. 58.
Telefon: 96/431- 079

A 2010/2011. tanévben logopédiai 1. osztályt indított iskolánk, miután megkapta Győr város Önkormányzatának jóváhagyását. Célunk, hogy évről évre osztályt szervezhessünk azoknak a gyerekeknek, akik átlagos értelmi képesség mellett súlyos logopédiai problémával küzdenek. Lehet ez sok hangra kiterjedő pöszeség, beszédszervi ügyetlenségen és/vagy beszédészlelési, -értési nehézségen alapuló diszfázia, tanulási zavar veszélyeztetettség. Logopédus szakembereink több éves tapasztalata mutatta, hogy ilyen esetben intenzív terápiára és speciális írás-olvasás tanítási módszerre van szükség ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek könnyebb,  sikeresebb legyen az iskolakezdés. Városunkban ez a lehetőség több évig nem volt adott, úgy éreztük, ránk vár a feladat, hogy felvállaljuk.

Logopédiai 1. osztályunkba a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által sajátos nevelési igény megállapítása után kerülhetnek a gyermekek. A diagnózis logopédiai problémára utal ép intellektus mellett. Az átmeneti szegregáció legkésőbb az alsó tagozat elvégzése után - reményeink szerint - megteremti a lehetőséget diákjaink számára a többségi iskolába való integrációra.

Az osztály kis létszámú, maximum 15 fős. Az osztályfőnök és a napközis nevelő egyaránt tanító-gyógypedagógus végzettségű. Mindegyikük Meixner-tanfolyamot végzett, hogy kompetens legyen a tanulóink számára legmegfelelőbb írás-olvasás tanítási módszer alkalmazására. A gyermekek órarendjébe beépítettük a logopédiai fejlesztést (heti 3 óra) ill. a testnevelés órán túli mozgásfejlesztést (gyógytestnevelés vagy Ayres-terápia heti 1 órában).

Vissza a lap tetejére